Izjava o zaštiti podataka

Zaštita vaših podataka o ličnosti nam je posebno važna. Ovom izjavom o zaštiti podataka obaveštavamo vas o tome kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti kada posetite ovu veb stranicu i kada nas kontaktirate, kao i u kontekstu naše korporativne komunikacije i korišćenja platformi društvenih medija. Pridajemo veliku važnost zaštiti, tačnosti i integritetu vaših podataka o ličnosti.

Svi podaci koje obelodani ili prenese korisnik/posetilac će biti pohranjeni i korišćeni u skladu sa odredbama Evropske opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa upotrebom vaših podataka, molimo vas da nas kontaktirate na DataProtectionOffice@cchellenic.com

Izjava o zaštiti podataka

Coca-Cola HBC Srbija doo Zemun.

E-mail: DataProtectionOffice@cchellenic.com

Podaci o ličnosti su svi podaci koji sadrže informacije o ličnim ili činjeničnim okolnostima, kao što su ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, datum rođenja, godine, pol, itd.

Prikupljamo, obrađujemo i čuvamo vaše podatke o ličnosti kada posetite našu veb stranicu, kada nas kontaktirate, za naš sopstveni marketing, za našu korporativnu komunikaciju, za korišćenje naših usluga i za upravljanje našom veb stranicom.

Oni se generalno obrađuju i čuvaju u meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza iz člana 6, stav 1, tačka b i c GDPR-a ako nešto kupite od nas. Mogu biti pogođeni i „osetljivi“ podaci, posebno u pogledu krivično relevantnog ponašanja u skladu sa članom 10 GDPR, posebno za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva u okviru ugovornog odnosa ili rada naše veb stranice.

Ako je obrada neophodna da bismo zaštitili naše legitimne interese ili interese trećeg lica i ako ovaj interes ne nadmašuje vaš interes u smislu poverljivosti, mi zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na osnovu člana 6, stav 1, tačka f GDPR. Takođe, zadržavamo pravo da čuvamo vaše podatke o ličnosti sve dok prema nama postoje konkretni pravni zahtevi. Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti u skladu sa članom 6 (1) (f) GDPR.

Vaše podatke o ličnosti brišemo ili čuvamo zaštićene od pristupa čim svrha obrade prestane da važi, pod uslovom da nam, kao odgovornom licu, nije nametnuta zakonska obaveza da čuvamo podatke duže od perioda za koji je svrha bila ispunjena.

U nastavku vas detaljno informišemo o obimu i svrsi obrade podataka, kao i o prenosu vaših podataka trećim licima.

3.1. Poseta veb stranici

Podaci o ličnosti se obrađuju kada posetite našu veb stranicu.

3.1.1. Obim obrade podataka

Kada pristupite našoj veb stranici, mi automatski prikupljamo i čuvamo informacije u takozvanim serverskim log datotekama, koje nam vaš pretraživač automatski prenosi. To su:

  • tip pretraživača

  • verzija pretraživača

  • operativni sistem koji se koristi

  • URL upućivača

  • Ime hosta računara koji pristupa

  • Datum i vreme zahteva servera

  • vašu IP adresu

  • Lokacija


3.1.2. Svrha obrade podataka

Mi obrađujemo ove podatke u svrhu korišćenja sistema evidentiranja, procesa autorizacije i procene serverskih log datoteka za analizu problema. Ako nam ne dostavite svoje podatke, može se desiti da pristup nije moguć.

3.1.3. Pravni osnov obrade podataka

Obrada navedenih podataka je u našem legitimnom interesu kao operatera veb stranice u skladu sa članom 6, stav 1, tačka f GDPR. U principu, pojedinačni skupovi podataka se ne spajaju, ali zadržavamo pravo da proverimo podatke ako saznamo za određene indikacije nezakonite upotrebe, posebno za zlonamerne napade.

Možete uložiti prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti u skladu sa članom 21 GDPR u bilo kom trenutku, uz navođenje razloga. Molimo Vas da svoj opoziv uputite na DataProtectionOffice@cchellenic.com.

3.1.4. Primalac podataka

Koristimo Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR, Great Britain kao pružaoca usluga za rad naše veb stranice, uključujući hosting, i za osiguranje bezbednosti naših IT sistema, koji može imati pristup vašim podacima o ličnosti u toku vašeg rada. Po potrebi se angažuju pod-pružaoci usluga. Ako se vaši podaci o ličnosti prenose u treće zemlje, pružalac usluge je ugovorno obavezan da uvek obezbedi zaštitu vaših podataka o ličnosti, da preduzme odgovarajuće tehničke i organizacione mere u pogledu bezbednosti podataka i ni pod kojim uslovima ne sme da obrađuje ili prosleđuje vaše podatke trećim licima za sopstvene potrebe.

Osim toga, zadržavamo pravo da podatke prikupljene za ovu svrhu prosledimo nadležnim organima i sudovima ako postoji osnovana sumnja. Ovo je zbog našeg legitimnog interesa za pravilno pravno gonjenje u skladu sa članom 6, stav 1, tačka f GDPR.


3.1.5. Period čuvanja podataka

Podaci prikupljeni ovde će se čuvati u periodu od dve godine. Ukoliko imamo osnovanu sumnju u zloupotrebu i prosledimo podatke nadležnim državnim organima, ovi podaci će biti sačuvani na posebnom medijumu podataka i izbrisani nakon okončanja sudskog gonjenja.

3.1.6. Dalja obrada podataka

Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu neće se obrađivati ni u koju drugu svrhu.

3.1.7. Automatizovano donošenje odluka

Podaci koji se obrađuju kada posetite našu veb stranicu ne obrađuju se za automatizovano donošenje odluka, niti vršimo takozvano „profilisanje“.

3.2. Iniciranje kontakta

3.2.1. Obim obrade podataka

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo isključivo u meri koja je neophodna za obradu vašeg zahteva za uspostavljanje kontakta. Ovo obuhvata sledeće podatke, u zavisnosti od informacija koje nam pošaljete e-poštom ili telefonom:

Adresa, adresa e-pošte, naziv kompanije ili poslovno ime, broj telefona, poslovna jedinica na veb-sajtu i, ako je primenljivo, broj sedišta u i van vaših prostorija, mogućnost da se obezbedi kafa za poneti, mogućnost isporuke kupcima, oprema, procenjena godišnja potrošnja i datum vašeg kontakta i sadržaj upita i tok prepiske (podaci prilikom prijave).

3.2.2. Svrha obrade

Obrada vaših podataka u kontekstu iniciranja kontakta služi isključivo u svrhu da se ponudi lakša komunikacija sa konkretnim opcijama odgovora kako bi se komunikacija obradila što efikasnije i brže. Za ovo koristimo sisteme zasnovane na automatizaciji. Naravno, preduzeli smo sve tehničke i organizacione mere da obezbedimo bezbednost vaših podataka.

3.2.3. Pravni osnov obrade podataka

Obrada ovih podataka se odvija u skladu sa (pred)ugovornim merama iz člana 6, stav 1, tačka b GDPR, pod uslovom da kontakt služi za pokretanje poslovnog odnosa. U druge svrhe, posebno radi jednostavnog dobijanja informacija o našim proizvodima, obrada se odvija na osnovu našeg legitimnog interesa u skladu sa članom 6, stav 1, član GDPR. Podaci relevantni za krivično pravo prema članu 10 GDPR i podaci o ličnosti posebne kategorije prema članu 9 GDPR neće se obrađivati, osim ako je to neophodno u kontekstu potvrđivanja, ostvarivanja i/ili odbrane pravnih zahteva prema članu 6, stav 1, tačka b GDPR u vezi sa članom 9, stav 2, tačka f GDPR u slučaju zloupotrebe.

Ako traženi podaci ne budu dostavljeni, nažalost nećemo moći da odgovorimo na vaš zahtev.

3.2.4. Primalac podataka

Zadržavamo pravo da podatke prikupljene za ovu svrhu prosledimo nadležnim organima i sudovima ako postoji osnovana sumnja. Ovo je zbog našeg legitimnog interesa za pravilno pravno gonjenje u skladu sa članom 6, stav 1, tačka f GDPR.

Kao deo ove aktivnosti obrade, vaši podaci o ličnosti neće biti preneti u treće zemlje.

3.2.5. Period čuvanja podataka

Podatke koje prikupljamo kao deo vašeg kontakta čuvaćemo u svrhu obrade vašeg zahteva iz razloga prijavljivanja tri meseca nakon poslednjeg kontakta. Pored toga, podaci će se čuvati sve dok protiv nas postoje konkretni zahtevi. Ukoliko imamo osnovanu sumnju u zloupotrebu i prosledimo podatke nadležnim državnim organima, ti podaci će biti sačuvani na posebnom medijumu podataka i obrisani nakon okončanja sudskog gonjenja.

3.2.6. Dalja obrada podataka

Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu neće se obrađivati ni u koju drugu svrhu.

3.2.7. Automatizovano donošenje odluka

Podaci koji se obrađuju kada posetite našu veb stranicu ne obrađuju se za automatizovano donošenje odluka, niti vršimo takozvano „profilisanje“.

3.3. Korporativne komunikacije

Kao deo našeg prisustva na mreži, obrađujemo vaše podatke na zajedničku odgovornost sa odgovarajućim operaterima platforme u skladu sa članom 26 GDPR. To su:

Facebook kompanije, kao što su Facebook i Instagram kojima upravlja Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland;

Izričito ističemo da imamo pristup isključivo podacima koje ste vi kao korisnik stavili na raspolaganje ovim platformama. Uprkos zajedničkoj odgovornosti, nemamo uticaj na bilo kakve procene, prenose ili drugu obradu vaših podataka u druge svrhe. Ako imate bilo kakvih pitanja o obradi vaših podataka koja prevazilaze svrhu koja je ovde navedena i/ili za ostvarivanje svojih prava, obratite se odgovarajućem operateru platforme. Biće nam zadovoljstvo da vas podržimo u ovome, molimo vas da nas kontaktirate na DataProtectionOffice@cchellenic.com . 

Za više informacija o obradi vaših podataka i sadržaju Ugovora o zajedničkoj kontroli, molimo posetite https://www.facebook.com/about/privacy i na https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

3.3.1. Obim obrade podataka

Mi upravljamo „fan stranicama“ za korporativnu komunikaciju na različitim platformama društvenih medija. Kao deo naše korporativne komunikacije, podaci o ličnosti koje ostavite na platformama društvenih medija biće stoga obrađeni ako stupite u interakciju sa nama putem ovih kanala. Obično su to:

Prezime, ime, titula, pol, broj telefona i faksa i druge informacije potrebne za obraćanje, koje proizilaze iz savremenih komunikacionih tehnologija, onlajn identitet dotične platforme društvenih medija (korisničko ime, fotografija, avatar, logo), objavljeni i neobjavljeni prilozi na pojavljivanje na društvenim mrežama (npr. komentari, zahtevi, ocene [npr. „lajkovi“], fotografije, video snimci, itd.), javne i nejavne reakcije na naše objave (odgovori, komentari, itd.), evidentiranje zahteva i prepiske putem društvenih medija, sadržaj i vreme kreiranja dnevnika, drugo ponašanje odgovora na aktivnosti (pozitivna reakcija na objave);

3.3.2. Svrha obrade podataka

Svrha obrade podataka je da omogući jednostavnu i nekomplikovanu prepisku putem našeg onlajn prisustva i da vas informiše o našim uslugama. Možete nas kontaktirati putem direktnih poruka, funkcije Like ili funkcije komentara. Kao deo ovog kontakta, prikazuju nam se samo podaci koje ste sačuvali u svom profilu. Želimo da istaknemo da će se vaši komentari i lajkovi čuvati na neodređeno vreme, pod uslovom da ne pokrenete brisanje i da ih mogu pregledati drugi korisnici.

3.3.3. Pravni osnov obrade podataka

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u okviru naših legitimnih interesa u skladu sa članom 6, stav 1, tačka f GDPR kako bismo omogućili brzu i laku korespondenciju.

Ako ne želite da obrađujemo vaše podatke, molimo vas da se uzdržite od interakcije sa našim objavama.

Ako ste to već učinili, možete u svakom trenutku da prigovorite na obradu svojih podataka, navodeći razloge. Molimo pošaljite nam e-poštu na DataProtectionOffice@cchellenic.com

3.3.4. Prosleđivanje podataka

Napominjemo da vaše interakcije na dotičnoj platformi društvenih medija mogu biti opšte i javno dostupne i, u zavisnosti od vrste interakcije i vaših podešavanja, korisnici širom sveta mogu da ih vide i koriste bez naše kontrole.

3.3.5. Period čuvanja podataka

Nemamo uticaj na period čuvanja podataka vaših direktnih poruka i vaših daljih interakcija, kao što su komentari i lajkovi posebno. Stoga, ako želite da izbrišete ove podatke, molimo vas da uklonite ovu interakciju preko svog naloga. Ako vam je potrebna podrška za ovo, stojimo vam na raspolaganju na DataProtectionOffice@cchellenic.com .

3.3.6. Dalja obrada podataka

Nema dalje obrade podataka.

3.3.7. Automatizovano donošenje odluka

Navedeni podaci se ne obrađuju za automatizovano donošenje odluka, niti vršimo tzv „profilisanje“.

4.1.

Da bismo povećali naše prisustvo na mreži i na taj način olakšali komunikaciju i interakciju sa posetiocima naše veb stranice i prisustvom na društvenim mrežama, vodimo takozvanu fan stranicu na platformi društvenih medija Facebook, kojom upravlja Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Pored toga, predstavljamo našu kompaniju kroz profil kompanije na platformi društvenih medija Instagram, kojom upravlja Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

4.2. Facebook

4.2.1.

Rad fan stranice i posebno korišćenje „Facebook Insight“ rezultira zajedničkom obradom podataka u skladu sa članom 26 GDPR od nas i od strane Facebook Ireland Ltd u svrhu poboljšanja marketinga i evaluacije od strane Facebook Ireland Ltd.

4.2.2.

Napominjemo da uprkos zajedničkoj odgovornosti, nemamo uticaj na način na koji se podaci prikupljaju, stavljaju na raspolaganje i obrađuju. Procenu dobijamo isključivo u anonimnom obliku i stoga je ne možemo preneti trećim licima.

Kao lice na koje utiče naša obrada podataka, u principu imate sledeća prava

5.1. Pravo na informisanost

Imate pravo da u bilo kom trenutku zatražite neformalne informacije o tome koje vaše podatke o ličnosti obrađujemo kao odgovorno lice – zajedno sa dodatnim informacijama kao što su svrhe obrade i primaoci, informacije o poreklu podataka i informacije o automatizovanom donošenju odluka uključujući logiku u vezi sa tim. Takođe, imate pravo da zatražite informacije o tome da li se podaci o ličnosti koji se odnose na vas prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući pravo na informacije o odgovarajućim garancijama u skladu sa članom 46 GDPR.

5.2. Pravo na ispravku i pravo na ograničenje obrade

Možete tražiti ispravku ili dopunu netačnih ili nepotpunih podataka. Takođe imate pravo da zahtevate da se obrada podataka ograniči tako da se vrši isključivo uz vaš pristanak ili da tvrdite, ostvarujete ili branite pravne zahteve ili da zaštitite prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili da se iz razloga značaja od javnog interesa mogu obraditi ako se, na primer, osporava tačnost podataka.

5.3. Pravo na prenosivost podataka

Možete zatražiti da vam – ili, ako je to tehnički izvodljivo, trećem licu koje se može identifikovati – bude poslata kopija podataka, ukoliko su nam stavljeni na raspolaganje, u organizovanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu.

5.4. Pravo na brisanje

Možete zahtevati brisanje svojih podataka u određenim okolnostima, na primer ako se ne obrađuju u skladu sa propisima o zaštiti podataka.

5.5. Pravo na prigovor

Imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti, navodeći razloge. U ovom slučaju, više nećemo obrađivati podatke o ličnosti koji se odnose na vas, osim ako ne možemo da navedemo i obezbedimo ubedljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, ili ako obrada služi za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

5.6. Pravo da opozovete svoju izjavu o saglasnosti

Imate pravo da opozovete svoju izjavu o saglasnosti prema zakonu o zaštiti podataka u bilo kom trenutku i bez navođenja razloga slanjem e-pošte na DataProtectionOffice@cchellenic.com . Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade izvršene na osnovu saglasnosti do trenutka opoziva. Vaše podatke ćemo odmah izbrisati, pod uslovom da nijedna zakonska odredba ne zahteva čuvanje istih.

5.7. Nadzorni organ

Ako smatrate da se obradom vaših podataka krši vaše pravo na tajnost ili su vaša prava na zaštitu podataka na bilo koji način prekršena, možete se žaliti nadležnom nadzornom organu.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, Srbija, office@poverenik.rs.

Bez obzira na ovo, postoji mogućnost podnošenja tužbe kod regionalnog suda koji je nadležan u vašem stalnom ili privremenom mestu prebivališta ili zbog povrede prava na privatnost, a dostupni su i svi drugi pravni lekovi.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku prilagodimo ovu izjavu o zaštiti podataka u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka. Mole se korisnici da se redovno informišu o sadržaju izjave o zaštiti podataka.

Status: oktobar 2022. godine